Privacyverklaring

Momento is een applicatie waarmee leerkrachten vanuit één omgeving hun werk plannen, software starten, resultaten bekijken en de bevindingen van de dag en observaties van leerlingen noteren en bewaren. Momento organiseert het werk, geeft overzicht, neemt werk uit handen en voorkomt heel wat geklik in allerlei programma’s.

Ten behoeve van de dienstverlening verwerkt Momento persoonsgegevens van leerlingen en onderwijzend personeel. Wij vinden het belangrijk u te laten weten dat Momento uiterst zorgvuldig omgaat met deze persoonsgegevens. Wij willen u ook duidelijk informeren over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u daarom de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs door Momento, bij het gebruik van de applicatie.

De onderwijsinstelling is verwerkingsverantwoordelijke bij gebruik van Momento

Momento is een samenwerkingsverband tussen Heutink Primair Onderwijs BV, de Rolf groep en Reinders Oisterwijk BV. Deze drie leveranciers hebben alle drie het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Momento is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Momento altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Van technisch aan Momento gekoppelde leveranciers van online leermaterialen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen, eist Momento dat ook zij het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’ hebben ondertekend.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst die hoort bij het gebruik van Momento, wordt de opdracht vastgelegd tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van Momento.

> Download de Verwerkersovereenkomst 4.0

Bij deze verwerkersovereenkomst horen twee bijlagen. In bijlage 1, de zogenaamde Privacy Bijsluiter, leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens door Momento in opdracht van de school worden verwerkt.

> Download de Privacy Bijsluiter

In bijlage 2, de beveiligingsbijlage, beschrijven we welke beveiligingsmaatregelen Momento heeft genomen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

> Download de beveiligingsbijlage

Tevens ontvangt u bij de verwerkersovereenkomst als een derde bijlage een lijst met scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur vallen en voor wie de verwerkersoverenkomst van kracht is.

Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst

Het proces om te komen tot een verwerkersovereenkomst die door zowel Momento als door het bestuur van de onderwijsinstelling wordt ondertekend, heeft Momento grotendeels geautomatiseerd en wordt vanuit de applicatie aangestuurd en gevolgd. De ICT coördinator van de school krijgt hierover bij iedere inlog in Momento een popup bericht in de applicatie. Dat bericht bevat een knop die een procesflow start waarbij de ICT coördinator de relevante gegevens van de onderwijsinstelling en het bevoegd gezag van de school invult. Daarna krijgt de ICT coördinator per mail een verwerkersovereenkomst Momento die hij door de tekenbevoegde bestuurder kan laten ondertekenen.

Cookies

Momento maakt gebruikt de analytische informatie om de gebruikerservaring van Momento te kunnen verbeteren. Deze zijn ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De gebruiker kan cookies altijd zelf van zijn computer verwijderen via “Internet Opties” in de browser. Kiest u ervoor om cookies te verwijderen, dan zal Momento mogelijk niet meer optimaal functioneren en kan het zijn dat er van sommige diensten geen gebruik meer kan worden gemaakt.

Tenslotte

Momento verwerkt geen persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Wel gebruikt Momento persoonsgegevens om gebruikers van de applicatie te informeren over fouten, storingen, verbeteringen en aansluiting van nieuwe uitgeverijen; altijd binnen het kader van het optimaal gebruik van de dienst/applicatie.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op (onderdelen van) ons privacy beleid, of als u vindt dat ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Dat kan door een email te sturen naar privacy@momento.nl.
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, of de bijlagen bij de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2022.
De bijlagen bij de verwerkersovereenkomst zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2022.